Korrigering av uppgifter för kommunalförbund i utbildning i svenska för invandrare.

2016-06-23: Uppgifter redovisade för kommunalförbund för år 2014 har uppdaterats för utbildning i svenska för invandrare.

Korrigeringen påverkar samtliga uppgifter för utbildning i svenska för invandrare med kommunalförbund som huvudman och berör totalt 6201 kursdeltagare som har redovisats på fel kommunalförbund. Uppgifter med kommun som huvudman berörs inte.

Nyheter

Korrigering av uppgifter för kommunalförbund i utbildning i svenska för invandrare.

2016-06-23: Uppgifter redovisade för kommunalförbund för år 2014 har uppdaterats för utbildning i svenska för invandrare.

Fler elever obehöriga till gymnasieskolan

30 sep 2015: 14 000 elever var inte behöriga till gymnasieskolan när de gick ut grundskolan i våras och det är fler än året innan. 14,4 procent var obehöriga jämfört med 13,1 procent 2014. Samtidigt stiger de genomsnittliga betygen mer än tidigare år.

Lärartäthet i komvux och sfi

7 sept 2015: Nu finns uppgifter om lärartäthet i komvux och sfi avseende hösten 2014 i databasen.

Elever och studieresultat i komvux och sfi 2014

Nu finns uppgifter om elever och studieresultat i kommunal vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare i databasen. Uppgifterna avser kalenderåret 2014.

Korrigering av elever i gymnasieskolan

17 juni 2015: Uppgifter om antal elever i gymnasieskolan läsåret 2014/15 har uppdaterats för kommunerna Forshaga, Skövde, Stockholm och Göteborg.

Ny insamling av uppgifter om barn och personal i förskolan hösten 2014

23 april 2015:
Skolverket har på uppdrag av regeringen förändrat insamlingen av barn och personal i förskolan. Hösten 2014 samlades uppgifter in på individnivå för första gången, istället för som tidigare på gruppnivå. Den nya insamlingen har påverkat variablerna som redovisas i databasen.

Ny insamling av uppgifter om barn och personal i pedagogisk omsorg hösten 2014

23 april 2015:
Skolverket har på uppdrag av regeringen förändrat insamlingen av barn och personal i pedagogisk omsorg. Hösten 2014 samlades uppgifter in på individnivå för första gången, istället för som tidigare på gruppnivå. Den nya insamlingen har påverkat variablerna som redovisas i databasen.

Pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning läsåret 2014/15

16 april 2015:
Nu är databasen uppdaterad med uppgifter om pedagogisk personal i skolan. Mått som redovisas är bland annat Antal lärare (heltidstjänster), Lärartäthet, Antal studie- och yrkesvägledare och Andel med pedagogisk högskoleexamen.

Elevökningen i grundskolan fortsätter

26 mars 2015:
Antalet elever i grundskolan har ökat med 50 000 elever under de två senaste läsåren, varav nästan 30 000 elever tillkom innevarande läsår. Enligt prognosen kommer elevantalet fortsätta att öka.

Nästan alla grundskoleelever fortsätter till gymnasieskolan

5 sept 2014: Ny statistik om övergång mellan grundskolan och gymnasieskolan 2013 visar att 98 procent av grundskoleeleverna började gymnasieskolan direkt efter nian.

Lärartäthet i komvux och sfi

5 sept 2014: Nu finns uppgifter om lärartäthet i komvux och sfi avseende hösten 2013 i databasen.

Vad betyder prickade värden?

Ibland finns det inga värden angivna för uppgifter i databasen. Istället kan värdet 0 visas alternativt en eller två prickar.

Korrigering av grundskolans slutbetyg våren 2013

17 jan 2014: Skolverket publicerade grundskolans slutbetyg för läsåret 2012/13 den 30 september 2013. I den publicerade statistiken har fel upptäckts vilket främst har påverkat det genomsnittliga meritvärdet. I dag publicerar Skolverket rättade uppgifter.

Lärartäthet i skolan

4 april 2013: Måttet lärartäthet har ändrats och redovisas från och med läsår 2012/13 som antal elever per lärare.

Nya uppgifter i förskolan 2012

14 mars 2013: Uppgifter om andel årsarbete med förskollärarutbildning och antal förskoleenheter finns från och med 2012 redovisade på kommunnivå.

Skolor och elever i gymnasieskolan

7 mars 2013: Skolverkets officiella statistik om skolenheter och elevuppgifter på skolenhetsnivå i gymnasieskolan för läsåret 2012/13 är försenad.

Korrigering - gymnasieskolan

6 sept 2012: Tidigare uppgifter i gymnasieskolans betygsstatistik har korrigerats.

Uppgifter om komvux och sfi

28 juni 2012: Nu finns ny statistik om komvux och sfi kalenderår 2011 i databasen.

Nya uppgifter om fritidshem

18 juni 2012: Uppgifter om elever och personal i fritidshem 2011 finns nu publicerade i databasen. En nyhet är att personaltäthet, antal elever per årsarbetare, även redovisas som antal elever per anställd.

Övergång till gymnasieskolan

4 juni 2012: Nu finns uppgifter om övergång till gymnasieskolan för läsåret 2011/12.

Fler lärare har lärarexamen

5 april 2012: Andelen lärare som har lärarexamen har ökat med 1,7 procentenheter sedan förra året. Fristående gymnasieskolor står för den största ökningen - hela 5 procentenheter. Samtidigt är skillnaderna stora mellan olika kommuner och mellan fristående skolor och kommunala skolor. Det visar ny statistik.

Korrigering - Förskolan

Nya uppgifter för pedagogisk omsorg

Fler barn än någonsin i förskolan

15 mars 2012: Aldrig tidigare har så många barn gått i förskolan som nu. Idag är över 470 000 barn inskrivna i förskolan.

Uppdelad statistik om gymnasieelever

8 mars 2012: Elever som påbörjade gymnasieskolan hösten 2011 studerar enligt den nya reformen (Gy 2011). För elever som studerar i gymnasieskolans år 2 och år 3 gäller fortfarande den gamla läroplanen för gymnasieskolan (Lpf 94).